Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Regulamin

Regulamin serwisu Webbook

Wersja z dnia 27. listopada 2013 roku (obowiązuje od dnia 27. listopada 2013 roku)

§ 1 Definicje

 1. Jeżeli z postanowień niniejszego regulaminu nie wynika inaczej, następujące hasła oznaczają:
  1. Serwis lub Platforma Webbook – publiczny serwis internetowy o nazwie „Webbook” działający na stronie internetowej pod domeną www.webbook.pl;
  2. Aplikacja Webbook – aplikacja komputerowa umożliwiająca pracę z dokumentami w wersji elektronicznej przez oznaczanie treści, wyszukiwanie treści, oznaczanie wybranych stron, robienie notatek;
  3. Administrator Serwisu – Webbook sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku o adresie: ul. Zawąska 9, 05-822 Milanówek wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000480662, NIP 5291802349, o kapitale zakładowym 50.000 zł w pełni opłaconym;
  4. Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie po zalogowaniu się do Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  6. Publikacje – treści książek umieszczone w Serwisie w wersji elektronicznej, z którymi praca jest możliwa z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji Webbook;
  7. Dostęp Pośredni – usługa Administratora Serwisu polegająca na umożliwianiu Użytkownikowi dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie, do których dostęp został wykupiony przez Użytkownika bezpośrednio ze strony internetowej Właściciela Publikacji;
  8. Dostęp Bezpośredni - usługa Administratora Serwisu polegająca na umożliwianiu Użytkownikowi dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie, do których dostęp został wykupiony przez Użytkownika bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu;
  9. Login – adres konta poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;
  10. Hasło Dostępu – ciąg liter lub liter i cyfr podawanych przez Użytkownika w procedurze logowania wykorzystywany do identyfikacji Użytkownika w Serwisie;
  11. Rejestracja – procedura logowania się do Serwisu polegająca na podaniu przez Użytkownika wskazanych na formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia obowiązkowych danych osobowych, hasła oraz adresu e-mail, zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola w tracie procedury logowania oraz wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Serwisu;
  12. Właściciel Publikacji – osoba fizyczna lub osoba prawna, której przysługują majątkowe prawa autorskie do Publikacji;
  13. Umowa Sprzedaży Dostępu – umowa między Administratorem Serwisu a Użytkownikiem, na podstawie której Administrator Serwisu zobowiązuje się względem Użytkownika do umożliwienia przez czas określony dostępu bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu do określonej Publikacji umieszczonej w Serwisie a Użytkownik zobowiązuje się względem Administratora Serwisu do uiszczenia określonego wynagrodzenia i korzystania z dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Webbook, w tym w szczególności zasady nabywania i korzystania przez Użytkowników z dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz procedurę zmiany postanowień Regulaminu.

§ 2 Serwis

 1. Serwis stanowi przedmiot własności intelektualnej Administratora Serwisu.
 2. Serwis jest prowadzony przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzenia niezbędnych i uzasadnionych konserwacji technicznych Serwisu. Administrator Serwisu dochowa należytej staranności, aby konserwacje techniczne w jak najmniejszym stopniu wpływały na funkcjonowanie Serwisu.
 3. Na Platformie Webbook Administrator Serwisu umieszcza Publikacje i umożliwia Użytkownikom dostęp do treści Publikacji w celu wykorzystania funkcjonalności Aplikacji Webbook.
 4. Zasady umieszczania Publikacji w Serwisie, w tym w szczególności zasady dostępu do Publikacji przy wykorzystaniu Aplikacji Webbook oraz czas dostępu do Publikacji przy wykorzystaniu Aplikacji Webbook dla Użytkowników określa każdorazowo umowa między Administratorem Serwisu a Właścicielem Publikacji, a w przypadku dostępu do Publikacji zakupionych w sklepie internetowym Administratora Serwisu również Umowa Sprzedaży Dostępu.
 5. Dostęp do Publikacji umieszczonych w Serwisie następuje bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu lub po przekierowaniu ze strony internetowej Właściciela Publikacji.
 6. Administrator Serwisu umieszcza Publikacje w Serwisie na podstawie licencji udzielonej przez Właścicieli Publikacji.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, że treść Publikacji lub fakt ich umieszczenia w Serwisie może naruszać przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub prawa na dobrach niematerialnych osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, w tym prawo do wizerunku).
 8. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych wpisów przez Użytkowników.
 9. Administrator Serwisu uprawniony jest do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie.

§ 3 Ogóle zasady korzystania z Publikacji umieszczonych w Serwisie

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Publikacji umieszczonych w Serwisie za pomocą Aplikacji Webbook jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji. Dokonanie Rejestracji oznacza akceptację przez Użytkownika aktualnie obowiązującego Regulaminu.
 2. Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje przez wpisanie przez Użytkownika Loginu i Hasła Dostępu. Użytkownik zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu i zachowaniu w poufności Loginu i Hasła Dostępu. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich doznał Użytkownik w wyniku skorzystania przez osoby nieuprawnione z Loginu lub Hasła Dostępu.
 3. Korzystanie z Publikacji umieszczonych w Serwisie wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. dostępu do sieci Internet;
  2. posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail);
 4. Użytkownik może korzystać z Publikacji umieszczonych w Serwisie wyłącznie na własny użytek. Użytkownikowi zabrania się w szczególności: dokonywania prób kopiowania Publikacji lub prób rozpowszechniania Publikacji w całości lub w części, prób ingerowania w treści Publikacji, prób usuwania zabezpieczeń technicznych oraz jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Publikacji.
 5. Administrator Serwisu jest uprawniony do pozbawienia Użytkownika dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie w przypadku gdy Użytkownik w czasie dokonywania Rejestracji podał dane niezgodne z prawdą, fikcyjne albo dane osoby trzeciej lub korzysta z Publikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Umowy Sprzedaży Dostępu.

§ 4 Dostęp Pośredni

 1. Skorzystanie przez Użytkownika z Dostępu Pośredniego wymaga uprzedniego wykupu dostępu do Publikacji ze strony internetowej Właściciela Publikacji i dokonania Rejestracji w Serwisie.
 2. Dostęp Pośredni zostanie uruchomiony niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik będzie mógł realizować dostęp do Publikacji bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.
 3. W przypadku gdy Użytkownik dokonał zakupu dostępu do różnych Publikacji zarówno ze strony internetowej Właścicieli Publikacji jak i bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu Użytkownikowi zostanie przedstawiona propozycja zintegrowania Loginu i Hasła Dostępu.
 4. Dostęp Pośredni dla Użytkownika trwa w okresie obowiązywania umowy między Administratorem Serwisu a Właścicielem Publikacji. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem Serwisu a Właścicielem Publikacji Administrator Serwisu jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Publikacji tego Właściciela Publikacji.

§ 4 Dostęp Bezośredni

 1. Dostęp Bezpośredni jest realizowany na podstawie Umowy Sprzedaży Dostępu i Regulaminu.
 2. Procedurę zawarcia i treść Umowy Sprzedaży Dostępu określa odrębnie Administrator Serwisu.
 3. Dostęp Bezpośredni dla Użytkownika trwa w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży Dostępu.

§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje w zakresie funkcjonowania Serwisu w tym stwierdzonych naruszeń Regulaminu oraz sposobu świadczenia usług przez Administratora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@webbook.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz dane kontaktowe Użytkownika.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora Serwisu. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że zgłoszenie reklamacyjne zostało w całości uwzględnione.
 4. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego Administrator Serwisu zadość uczyni wszystkim przyznanym roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu powszechnego niezależnie od wyniku postępowania reklamacyjnego.

§ 6 Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu

 1. W trakcie Rejestracji, a także przez rozpoczęcie faktycznego korzystania z Serwisu Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu jego danych osobowych zgodnie z oświadczeniem złożonym w toku Rejestracji.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu, który zapewnia, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 7 Zmiana Regulaminu

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator Serwisu powiadomi Użytkownika z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną adres e-mail podany przy Rejestracji lub w czasie składania zamówienia.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem dokonanych zmian lub doręczenia jego nowego brzmienia, chyba że późniejszy termin wynika z treści takiej informacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.